HIDE

Giải pháp tài chính

RATE PLUS CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Cam kết mang lại hiệu quả kinh doanh cao “Mở cánh cửa mới cho người dùng không cótài khoản ngân hàng” Ưu tiên của chúng tôi là gỡ bỏ rào cản để tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính. Chúng tôi cung cấp những giải pháp[Đọc tiếp]

RATE PLUS CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cam kết mang lại hiệu quả kinh doanh cao

“Mở cánh cửa mới cho người dùng không có
tài khoản ngân hàng”

Ưu tiên của chúng tôi là gỡ bỏ rào cản để tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính. Chúng tôi cung cấp những giải pháp thiết kế riêng cho phép doanh nghiệp hiểu thêm về khách hàng nhằm cải thiện ngay tại thời điểm đưa ra quyết định từ đó những lời mời phù hợp sẽ được gửi đến người dùng phù hợp tại thời điểm phù hợp ở kênh phù hợp.

Điểm tín dụng khách hàng

Là dịch vụ đa nền tảng giúp doanh nghiệp hiểu thêm về khách hàng bằng một bản báo cáo về hồ sơ sức khỏe tín dụng của họ.

Khách hàng tiềm năng

Đưa dịch vụ cung cấp dữ liệu khách hàng tiềm năng lên một tầm cao mới bằng cách tận dụng dữ liệu cá nhân và chủ động gợi ý khách hàng với những dịch vụ tài chính

phù hợp.

Tín dụng tiêu dùng

Tạo dữ liệu khách hàng tiềm  năng chất lượng, được thẩm định trước cho những đơn vị cho vay và cung cấp dịch vụ

Nâng cấp điện thoại

Giúp khách hàng nâng cấp đời điện thoại mà mình yêu thích với kế hoạch tài chính phù hợp